• tv.uskudar.edu.tr
 • Psikoyorum.tv
 • TANPA - Türk Amerikan Nöropsikiyatri Derneği
 • TBHD - Tedavisel Beyin Haritalamaları Derneği
 

Manyetik Uyarım Tedavisi (tTMU)

PDF

tTMU (rTMS) tedavisi beyne doğrudan elektrik vermeden, manyetik alan oluşturup beynin doğal elektriğini aktive eden bir sistemdir
Tekrarlayan Transkraniyal Manyetik Uyarım (tTMU - repetitive Transcranial Magnetic Stimulation) Tedavisi, Türkiye'de ilk kez kuruluşumuz olan Memory Center tarafından psikiyatrik amaçla uygulanmış, hastane ve polikliniklerimizde uygulanmaya devam edilmektedir.

Son 15 yılda kaydedilen teknolojik ilerlemeler beyinde hücresel elektrik akımını ölçmek ve değiştirmek konusunda bazı cihazların geliştirilmesini sağladı. Bu cihazlardan biri TRANSKRANİYAL MANYETİK UYARIM ( TMU ) sistemidir.
Manyetik Uyarım Tedavisi

TMU nedir?

TMU’da saçlı kafa derisinin üzerine elektro manyetik bir bobin (coil) yerleştirilir. Kapasitörler de tutulan enerji ile manyetik alan oluşturulur. Bu manyetik alan 100-200 mikro-saniyede artıp azalma özelliğindedir. Bölgesel uygulanır. Dünyayı saran manyetik alanın 40,000 katı yüksekliğindedir. MR görüntülemede uygulanan manyetik alanla aynı şiddettedir. MR’daki manyetik alan statiktir, TMU’da değişkendir.

Elektriksiz Uyarımdır.

Bir tel bobinden akım geçirildiğinde bobine dikey manyetik alan oluşur. Karşı tarafta iletken ortam varsa o bölgede bir akım indüklenir. İndüklenen akım bobindeki akıma paralel fakat ters yöndedir. TMU uygulanmasında, dışarıdan elektrik akımı verilmeden güçlü ama kısa bir manyetik alan oluşturularak beyin aktivitesi değiştirilmekte ve tedavi etkisi oluşmaktadır.

Beyine etkisi nasıldır?

Beyinde hedeflenen alanda “nöronal depolarizasyon” dediğimiz değişim oluşur. Beyindeki hücrelerin elektriksel iletisine müdahale edilmiş olur. Beynin elektriksel ve kimyasal ileti ile çalıştığı düşünülürse beynin yeterli çalışmayan doğal süreçlerini harekete geçirici etkisi olduğu anlaşılır. Dışarıdan elektrik akımı vermeden, güçlü ama kısa bir manyetik alan oluşturarak tedavi etkisini oluşturur.

Elektrokonvülsif terapiden (EKT) farkı nedir?

EKT beyine doğrudan elektrik akımı verilerek uygulanır. Hastane ortamında ve genel anestezi altında yapılması gereklidir. TMU tedavisi ise ayaktan uygulanabilir, anestezi ya da analjezik gerektirmez. Coğu kez hasta hafif baş ağrısı ve uyarım uygulanan yerde hafif bir rahatsızlık dışında herhangi bir olumsuz etki hissetmez.

Seansın süresi ne kadardır?

Hastanın bireysel ihtiyacına göre belirlenir. 5-30 dakika süre ile belirlenen sıklıkta, belirlenen frekans ve şiddette ritmik uygulama yapılır.

Yan etkisi var mıdır?

1985 yılından beri yapılan çalışmalarda hafif baş ağrısı dışında bir yan etkisine rastlanılmamıştır. Avrupa ve Kanada da resmen onaylanmış ve klinik uygulamaya girmiştir. (Tubitak Bilim Teknik, Eylül 2002)

Hangi hastalıklarda etkilidir?

Şu anda öncelikle önerilen tedavi alanları; Tedaviye Dirençli Depresyon, Şizofreni ve Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Şizofreni ruhsal bozukluklarıdır. Gebelikte, emziren annelerde ve kalp hastalarında kullanılabilmesi, ilaç tedavisine bir üstünlüğü olarak dikkat çekmektedir. (Arch. Gec – Psychiatry. 1999; 56:300-311)

Nörolojide kullanımı nelerdir?

Konuşma Bozuklukları, Epilepsi, Parkinson ve bazı felçlerde şimdilik deneysel amaçlarla kullanılmaktadır. Araştırmalar sürmektedir.

Çocuklarda kullanımı nasıldır?

Otizm ve hiperaktivite’de kullanım ile ilgili bilimsel çalışmalar sürmektedir.

Nasıl uygulanır?

Beynin işlevsel olarak fonksiyonel MRI veya Kantitatif EEG ile görüntülenmesinden sonra uygun görülen alanın belirlenmesi ve o bölgeye uygulanması önerilir. Depresyonda genelde sol ön alın bölgesine bobin yerleştirilir. Ritmik uyarılar verilir. 10-30 dakikalık seanslar halinde 15 seanstan az olmamak üzere uygulanır. Saçların temiz olması dışında bir ön hazırlığa gerek yoktur.

Manyetik Uyarım Tedavisi Nedir?

tTMU Prosedür Tanımı

 • tTMU tedavisi, depresyon ve diğer duygudurum bozukluklarından etkilendiği düşünülen beyin bölgelerine uygulanır.
 • tTMU sayesinde beynin bazı bölgelerindeki etkinliği seçici olarak modüle etmek veya değiştirmek mümkündür.
 • tTMU, beyin üzerinde, depresyonun yanı sıra, çeşitli durum ve hastalıkların tedavisinde etkililiği görülmüş olan, bir takım olumlu tesirler oluşturur (örn., uyarıcı veya baskılayıcı etkiler gibi)
 • Tedavi, vurulu (pulsed) manyetik alan aracılığıyla beyindeki elektriksel aktiviteyi etkiler. Sekiz şeklindeki metal bir bobin aracılığıyla kısa, akım vuruları verilerek manyetik bir alan oluşturulur, (aşağıdaki resme bakınız.)
 • Plastikle kaplı metal bobin saçlı deriye yakın tutulur, böylece manyetik alan korteksin veya beyin yüzeyinin özel alanlarına odaklandırılır.
 • tTMU'da oluşturulan manyetik alan, kafatasına ve saçlı deriye ağrısız ve güvenli bir biçimde nüfuz eder ve spesifik nöronlarda (beyin hücreleri) bir akım indükler.
 • Manyetik uyarım düzenli aralıklarla iletildiği için, tekrarlanan TMU veya tTMU olarak adlandırılır.
 • Uyarı sayısı, uyarı gücü ve süresi ve uyarı aralığının uzunluğu gibi, uyarım parametreleri bütünüyle değişebilir. Doğrudan spesifik beyin hücreleri hedeflenirken parametreleri değiştirebilme gücü, tTMU'nun oldukça değerli tedavisel bir potansiyele sahip olduğunu düşündürür. Ayrıca tedaviyi her hastanın ihtiyacına göre uyarlamak mümkündür.
 • Klinik deneylerde ve medikal araştırma çalışmalarında tTMU tedavisinin geçerliliği çok yönlü olarak test edilmiştir. 2002'den beri Kanada'da kullanımı onaylanmıştır.
 • Çeşitli tıp dergilerinde yer alan hakemli makalelerde, tTMU tedavisinin Parkinson hastalığı, işitsel Halüsinasyon, Şizofreni, Obsesif Kompülsif Bozukluk, Kulak çınlaması, Yeme Bozuklukları, Migren tipi baş ağrıları, Ağrı Tedavisi ve diğer duygudurum bozukluklarının tedavisinde umut vadettiği belirtilmiştir.

Derin TMU (dTMU)

Faydaları

tTMU Tedavisinin Avantajları
 • Oldukça etkili klinik araştırma sonuçlarına dayalı olarak, tTMU tedavisinin başarı oranı, Farmakoterapiden daha fazla ve Elektro Konvülsif Tedaviden daha azdır.
 • Az veya sıfır yan etki (en şiddetli yan etki hafif bir baş ağrısıdır)
 • Çabuk başlangıçlı terapötik etki (tipik olarak 1 hafta içerisinde) gösterir
 • İnvazif değildir (Vucuda doğrudan müdahale etmez)
 • Anestezi gerektirmez
 • Ayaktan hasta tedavisi
 • Spesifik nöron devrelerini üstün hedefleme gücü
 • Sadece 2 ile 4 haftalık tedavi gerektiren bir etkililik
 • Tedaviye dirençli kişilerde terapötik fayda sağlama
 • tTMU uygulaması için hastaların ilaç kullanmayı bırakmasına gerek YOKTUR.
 • Tedaviye "cevap vermeyenler"in depresyon semptomlarında tipik olarak % 15 oranında bir azalma elde edilir.
 • Majör Depresif Bozukluğu ve Bipolar Bozukluğu olan hastaların tedavisinde eşitdeğer etkililik
 • Tedavi parametreleri her hasta için bireysel olarak saptanır. Protokoller her bireysel hastanın spesifik tanısına dayandırılır ve en etkili tedavi seyrine imkan verir.
 • Kliniğimizde uygulanan tedavi parametreleri ve tüm tTMU prosedürlerinden elde edilen sonuçlar, özel geliştirilmiş yazılım programı kullanılarak takip edilmiştir. Bu durum medikal kadronun her hastanın tedavide kaydettiği ilerlemeyi takip etmesine ve sonuçlar üzerine bireysel bazda geribildirimde bulunmasına izin verir.
 • Hastalar tedavi seyri boyunca depresyon ve anksiyete değerlendirme ölçeklerine kaydedilen ilerlemeden haberdar edilir.
 • Etkili bir tedavi modalitesinde olduğu gibi, iyileşme derecesi kişiden kişiye değişir. Kliniğimizde bir tıp doktoruyla prosedür öncesi başlangıç konsültasyonu, kişinin depresyon yoğunluğuna, medikal öyküye ve beklentilere dayalı, olası sonlanım aralığını belirlemeye yardımcı olur.

Kanada Mind Care Center Verileri

Kanada Mind Care Center Tablosu

tTMU terapisi gören hastaların cevap verme oranı (KANADA Mind Care Centers tablosu)

 1. MindCare Merkezleri klinik bazda 300'ün üzerinde hastaya tTMU terapisi uyguladı.
 2. Hastaların üçte ikisinden fazlasının tTMU tedavisine anlamlı olarak cevap verdiği klinik verilerle ortaya kondu.
 3. Tipik olarak "cevap verenlerin" depresyon semptomlarında en az % 75'lik bir azalma elde edildi.
 4. MindCare Merkezlerinin Cevap istatistiği
 5. Cevap vermeyenler % 32.6
 6. Cevap verenler % 62.4
 7. Bilinmeyen % 5.1
 8. Beck Depresyon Envanteri, Hamilton-7 İndeksi, Hamilton-Anksiyete Ölçeği ve Hasta Geribildirimi yoluyla tespit edildi.

Fayda Süresi

 • Tipik olarak, tedaviye başlandıktan bir-iki hafta içerisinde iyileşme görülür.
 • Hastaların çoğu tedavinin ikinci haftasında terapötik faydayı fark etme eğilimindedir.
 • Depresyon semptomlarında anlamlı azalmalar elde etmek için, geç cevap verenlere üçüncü hafta ilave bir seanslar uygulanması gerekebilir.
 • Ortalama olarak, hastalar yaklaşık 8-12 ay sonra idame terapisi'ne girerler. Bu zaman dilimi her hastaya göre değişir.
 • Ortalama olarak, idame terapisi ilk başta tamamlanan tTMU seans sayısının yarısını içerir.
Depresyon semptomlarının nüks ettiğini hisseden hastaların vakit geçirmeden bizimle temas kurmalarını istiyoruz. NPİSTANBUL çalışanları en kısa zamanda randevu temini konusunda gereken çabayı göstereceklerdir.

tTMU'nun yan etkileri

Her ne kadar tTMU terapisiyle ilişkilendirilen bazı riskler olsa da, çoğu vakada risk yaşama ihtimali minimaldir. Bir dizi klinik çalışmada belgelendirildiği üzere, prosedür esnasında veya sonrasında komplikasyon veya yan etki yaşama ihtimali yoktur veya azdır.

Potansiyel yan etkiler

 • Hafif baş ağrısı: Sadece on hastadan birinde görülür, saçlı derideki kasların uyarımından kaynaklanır. Tipik olarak, baş ağrısı bir kaç saat içerisinde geçer veya bir doz ağrı kesici ile ortadan kalkar.
 • Uyku bozukluğu
 • Tedaviyi takip eden enerji azalımı ve/veya artışı 1998'de standart tedavi protokollerinin ortaya konmasıyla, dünya çapında her hangi bir nöbet oluşumu bildirilmemiştir. 2003'den beri uygulayan Memory Center 30.000 hastada 3 olgu saptamıştır. Prosedür öncesinde, tedavi riskleri bütünüyle ele alınır. Prosedür öncesi, uygun tarama, ancak tıbbi açıdan önerildiğinde tedaviye devam edileceğini garanti eder. Ayrıca prosedür sonrası takip, her hangi bir potansiyel yan etkiyi veya komplikasyonu tespit etmeyi veya ele almayı mümkün kılar.

Hastalık Durumları

Nöropsikiyatrik hastalıklar, çok defa beynin çeşitli bölgelerinde artmış veya azalmış etkinliğe yol açarlar. tTMU'nun, bölgesel kortikal etkinliği selektif olarak azaltma veya arttırma gücü vardır, bu sayede aşırı veya yetersiz uyarılmış beyin bölgeleri normal işlev düzeyine kavuşur. Ayrıca, nöropsikiyatrik hastalıklar çoğu kez nörotransmitter ve neroendokrin sistemlerindeki değişikliklerle ilişkilendirilir. tTMU bunların her ikisini de değiştirebilir. Tekrarlanan Transkraniyal Manyetik Uyarım tedavisinin beyin işlevini değiştirebilme gücü, nöral devrelerdeki disfonksiyonel bir davranış bozukluğunda, sınırsız potansiyeli olan, etkili bir tedavi opsiyonu oluşturur. Tüm dünyada, tTMU tedavisinden ileri seviyede fayda temin etmeyi hedefleyen çeşitli araştırma girişimleri devam etmektedir. tTMU tedavisinin potansiyel faydaları henüz tam anlamıyla keşfedilmemiştir.

NPİSTANBUL'da bu tedavinin bugüne kadar aşağıdaki hastalık durumlarına sahip kişilere tedaviye dirençli durumlarda uygulanması düşünülmüştür.

NOT : KANADA'da tedaviye dirençli olmayan olgularda ilk seçenek olarak kullanılabilmektedir. Ancak NPİSTANBUL'da tTMU tedavisi, diğer tedavilere dirençli olgularda onay alarak uygulanmaktadır .

 • Anksiyete
 • İşitsel Hallüsinasyon (Şizofreni)
 • Depresyon
 • Yeme Bozuklukları – Bulimia
 • Epilepsi ve Nöbetler
 • Migren türü baş ağrıları
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) Hastalık durumları
 • Kulak Çınlaması (Tinnitüs)

1831 Faraday karşılıklı indüksiyon prensibini keşfetti. Faraday kanunu, elektrik » enerjisinin manyetik alanlara, aynı şekilde manyetik alanların elektrik enerjisine dönüştürülme esasına dayanır.

1896 D'arsonval daha ileri gitti ve bir deneğin başının içine manyetik (power) bir bobin yerleştirdi. Denekler "manyeto fosfenler" (kıvılcımlar) gördüklerini ve baş dönmesi ve senkop yaşadıklarını bildirdiler.

1902 Depresyon tedavisi için patent verilen Viyana, Avusturya’dan Pollacsek ve Beer, kafatası üzerine yerleştirilen elektromanyetik bir bobin aracılığıyla kafatasının içine titreşimler gönderdiler. Bu erken keşifler, tTMU’unun günümüz modern versiyonunu şekillendirmiş olan tarihsel yapıları temsil etmektedir, buna karşılık yüksek şiddet veya frekansta kullanıma izin verilmemiştir.

1959 Klein, manyetik alan sayesinde bir kurbağa kasının uyarıldığını ispatladı. İnsan sinirlerinin ilk manyetik uyarımı, Bickford ve Fremming tarafından gerçekleştirildi.

1970 Fosfen üretimini incelemek üzere, farklı manyetik uyaranlar kullanılarak daha fazla araştırma yapıldı. Bahsedildiği gibi, bu uyaranlar, manyetik vuru şiddeti ve süresi, manyetik alan şekli ve odaksallığı (focality) ve hızlı frekans kullanım kapasitesi açısından yetersizdi. Bunun yanı sıra fosfen üretiminin, oksipital korteks uyarımın veya doğrudan retina uyarımının bir sonucu olup olmâtttğı bilinmemektedir.

1985 İngiltere, Sheffield Üniversitesi’nden Anthony Barker, ilk etkili, modern Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMU) aletini geliştirdi. Önceden kurbağı ile keşfedilen uyarıma ilave olarak, şimdi araştırmacılar motor korteks üzerine bobin yerleştirerek el parmağı veya ayakta hareket indükleyebiliyor-lardı. Bu TMU aleti, beyindeki spesifik nöronlarda uyandırılmış bir potansiyel oluşturabiliyordu. Ne var ki bu başlangıç TMU çalışmaları, fonksiyonel beyin görüntülemeyle sınırlıydı. Prosedürün non invazif ve ağrısız oluşu, önceki araştırmacıların TMU aletleri sayesinde, hafıza, görme ve kas kontrolünde rol oynayan beyin bölgelerini inceleyip haritalamalarına izin verdi. Manyetik uyarım aletlerinde kaydedilen teknolojik gelişmeler, spesifik beyin bölgelerine daha fazla ve daha hızlı uyaran tatbik etme imkanını doğurdu.

1993 Depresyon tedavisinde TMU kullanımının ilk açık çalışmalarına başlandı. Hoflich ve ark. tarafından verteks boyunca uygulanan TMU’nun antidepresan etkileri olduğu ileri sürüldü. Başlangıçta TMU cihazlarının ilk klinik kullanımı, mültipl skleroz ve motor nöron hastalık tanısallarını içerdi. Önceki araştırmacılar, frontal korteksi veya duygudurumu bozukluklarıyla ilişkilendirilen bölgeleri uyarmayı akıl edemedi.

2002 tTMU tedavisinin, Kanada’da klinik bazda kullanımı Health Canada tarafından onaylandı.

2006 tTMU araştırması, Kanada, A.B.D., Birleşik Krallık, Almanya, İsrail ve Japonya gibi dünyanın pek çok yerinde 20 yıldan fazla bir süredir devam etmekte. Daha yakın bir zamanda, kortikal sürecin duysal ve bilişsel yönlerini araştırmak için tTMU uygulamasından faydalanıldı. Güncel araştırmada, tTMU’nun farklı beyin bölgelerindeki nöronların uyarılabilirliğini selektif olarak arttırma veya azaltma kapasitesi yüzünden, depresyonun dışında, pek çok başka hastalık ve bozukluk tedavisinde değerli terapötik bir potansiyele sahip olduğu ileri sürüldü. Bu teknolojik gelişme, son 50 yıldır nöropsikiyatrideki en önemli buluştur.

"MindCare Centre'de gördüğüm tTMU tedavisi oldukça başarılıydı. Depresyonum geçti. Test sonuçlarım remisyonda olduğumu gösterdi. Kendimi ÇOK daha iyi hissediyorum. tTMU tedavisi şimdiye kadar aldığım ilaçlardan çok daha iyi sonuçlar verdi. Centre'daki kadro muhteşem ve oldukça destekleyici. MindCare'e her hangi bir akrabama veya arkadaşıma tavsiye etmekte hiç tereddüt etmem."
E.O., California
"1991′den Nisan 2005′e kadar antidepresan ilaç kullanmaktaydım. Mevcut ilaçların pek çoğunu denediğim halde hiç birinden sürekli fayda sağlayamadım. Ayrıca her birinin zaman zaman zorlayıcı yan etkileri vardı. Nisan 2005'te MindCare Centre'de depresyonum için tTMU tedavisi görmeye başladım. Henüz yedi tedavi gördüğüm halde, antidepresan kullanmayı tamamen bırakabildim. Tedavinin üzerinden bir sene geçmesine rağmen, hâlâ antidepresan almıyorum ve kendimi harika hissediyorum. Bu tedaviyi antidepresan ilaçlarla benzer deneyimler yaşayan herkese tavsiye ederim."
H.F., Utah
"25 senelik bir depresyon öyküm var. Beş sene önce ilaçlara dirençli bir hale geldim ve hayatım kontrolden çıktı. Doktorum tTMU tedavisini duymuştu ve denememi tavsiye etti. Yerel araştırma çalışması için yeterli değildim, bu sebeple Vancouver'deki MindCare Merkezleri'ne başvurdum. İki hafta içerisinde düzeldiğimi hissettim, işime ve aileme yeniden kavuştum."
C.H., Washington
"Geçen on sene boyunca, anksiyete ve depresyon sebebiyle psikiyatrik tedavi görmekteydim.. Bu arada ilaç kombinasyonları dahil, pek çok ilaç denedim. İlaçların pek çoğu işe yaramadı veya sadece kısa süreli rahatlık sağladı. Bu tedavi sayesinde belirgin bir düzelme yaşadım ve gelecek aylardan yana ümitliyim. Bu tedaviyi refrakter (tedaviye dirençli) depresyonu olanlara özellikle tavsiye ederim."
B.L.S.,TBritlsh Columbia
"Depresyonla dört sene boyunca mücadele ettim. Sonuç olarak maksimum dozda bir sürü antidepresan kullanıyordum. Görünüşte işe yarıyor gibiydi, fakat çalışma kapasitem yarıya inmişti. Depresyonum yeniden kötüleşti ve iki sene önce EKT gördüm. Bu oldukça etkili olduğu halde, 6 ay süreyle hafızamı kaybettim-UBC'deki araştırma görevimde başarılı olamadım. Yeniden nüksetti. tTMU tedavisini duydum ve doktoruma rica ettim. Kendisinin bu konuda bir takım kuşkuları vardı. Tedaviye devam ettim ve bir ay içerisinde – dramatik bir iyileşme yaşadım, kendimi mutlu hissediyordum. (Klinikte görüştüğüm pek çok kişi de aynı deneyimi yaşamıştı). Canlanmış gibiydim. Şimdi önceki ilaç dozlarımın % 50'sini kullanmaktayım ve etkin bir biçimde işimi yapabiliyorum. Hedefim hiç ilaç kullanmamak."
J.G., Vancouver
"Vancouver'deki tTMU polikliniğine (MindCare) gittim. Orada gerçekten profesyonel bir yaklaşım hakim. Bu kliniği bana birbirinden bağımsız iki doktor tavsiye etti. Kadroyu oldukça profesyonel buldum. Health Canada bu yöntemi A.B.D.'nin FDA'sından çok daha önce onayladı, ki bu olağandışı bir durum. Burayı başkalarına tavsiye etmekten hiç çekinmem…"
J.M., Maryland
"Son 12 yıldan beri çeşitli antidepresanlar kullanmaktaydım. En işe arayanlarda bile istenmeyen yan etkiler söz konusuydu, duygularımla bağlantım kopmuş gibiydi… Son kullandığım ilaç yaklaşık on kilo almama yol açtı, kilo almış olmak beni iyice depresif kıldı! Bir haftalık tedavi sonrası, kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Üçüncü haftanın sonunda, antidepresan kullanımımı azalttım ve giderek kullanmayı hepten bıraktım. Yıllardır nihayet kendimi açık fikirli ve sosyal hissediyorum. Üstelik diyet yapmadan on kilo verdim!"
S.W., Toronto
"MindCare Centre'e geldiğimde yaklaşık bir yıl süren majör depresyondan uztariptim. Tedavi izni almaya zorlandım, işimi ve evliliğimi kaybetmenin eşiğine gelmiştim. tTMU uygulaması bir işe yaramazsa son çare olarak intihar etmeyi bile düşünüyordum. Ancak şaşırtıcı bir biçimde, iki günlük tedavinin ardından kendimi iyi hissetmeye başladım. İlk haftanın sonunda, depresif semptomlarım ortadan kalktı. Hayata geri döndüm diyebilirim. Ailem ve arkadaşlarım da oldukça rahatladılar. Altı sene önce, son bir tedavi opsiyonu olarak EKT görmüştüm. Sonuç almama rağmen, invazif ve zorlayıcı bir tarafı vardı ve anlamlı kısa süreli hafıza problemlerine yol açtı. Bununla ırşılaştırıldığında, tTMU invazif olmaktan uzak, kolay bir uygulama. Bende hiç bir yan etki oluşturmadı. Olağanüstü deneyimli, sıcak ve destekleyici kadroya şükran borçluyum. Bu tedavi sayesinde hayat benim için yeniden anlam kazandı. Umarım başka depresyon hastaları da tTMU'dan haberdar olur ve yeniden hayatın güzelliklerini fark ederler".
S.B., Seattle
"Kasım 2001′den beri şiddetli depresyondan muztaribim. Yıllarca her türlü ilacı kullandım (Paxil, Celexa, Lexapro, Effexor XR, bunlardan sadece birkaçı) yine de hiçbir şey iyiye gitmedi, intihara eğilimliydim ve kendi isteğimle iki kez hastaneye yattım. Bu da fayda vermedi.Bununla birlikte, Mayıs 2005'te tTMU tedavisi görmek üzere Toronto, MindCare Kliniği'ne ışvurdum. On gün boyunca (hafta sonları hariç), günde bir saat, beyne yönelik, tekrarlanan, hafif manyetik şok tedavisi gördüm. Dört buçuk yıldır hiç bir tedaviden sonuç alamadığım için bunun da işe yaramayacağını düşündüm. Ama yanıldım. Şaşırtıcı biçimde iyi geldi. Tedaviden yaklaşık üç hafta sonra kendimi çok daha iyi hissettim. Birkaç ay içerisinde tümüyle depresyondan çıktım. Halen Effexor XR kullanıyorum, fakat daha düşük dozda. Gelecek seneye kadar aşama aşama bunu tamamen bırakmayı planlıyorum. Bu sene Temmuz ayı içerisinde, ikinci bir tTMU tedavisi görmek in bir başka MindCare Kliniği'ne (Bu defa Vancouver'e) başvurmayı işünüyorum. Bunun sebebi depresif olmam değil, sadece bir tedavi görmüş olanlara en az bir takip tedavisi önerildiği için. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Hafıza kaybı, nöbet veya buna benzer şeyler yaşamadım. Kendini umutsuz hisseden, şiddetli depresyon hastalarına bu prosedürü gönül rahatlığıyla öneririm. Gerçekten işe yarıyor. Prosedür hakkında sorusu olanlar benimle temas kurabilir. Teşekkürler..."
A.B., Costa Rica SSS
tTMU'nun sizin için uygun olup olmayacağına karar vermek için, doktorunuza, bir psikiyatriste, uzman sağlık görevlisine veya klinik kadromuzdaki elemanlara danışmanız yerinde olacaktır. Prosedür öncesi uygun tarama, sadece tıbbi açıdan önerildiğinde tedavinin tatbikine izin verir. Uygunluk: Güvenliğinizi temin etmek açısından, tTMU tedavisi görmeden önce aşağıdaki genel şartlara uyulmalıdır: • Halihazırda bir doktor veya psikiyatrist tarafından depresyon tanısı konmuş olması. • Çeşitli hastalık durumlarının deneysel tedavisinde, tam bir sevk formuna gerek yoktur. • İmplant edilmiş ferromanyetik parça olmaması (örn. kalp pili) • Önceki bir epilepsi öyküsü olmaması • Yabancı metal kraniyal cisim veya metalik/manyetik implantlar olmaması Not:Yaşları 15 ile 85 arasındaki hastaları kabul ediyoruz.

Tıp dergilerinde yer alan hakemli makaleler, Depresyon, Bipolar Bozukluk, işitsel Halüsinasyon Şizofreni, Parkinson Hastalığı, Obsesif Kompülsif Bozukluk, Kulak Çınlaması, Yeme Bozuklukları, Migren Tarzı Baş ağrıları, Ağrı Tedavisi ve diğer duygudurumu bozukluklarının tedavisinde tTMU'nun etkililiğini ispatlamaktadır.

Araştırma çalışmalarının aksine, kullanmakta olduğunuz düzenli antidepresan dozunuzu almaya teşvik ediyoruz. tTMU tedavisine başlamadan üç hafta önce lütfen hiç bir değişikliğe gitmeyin. Bu, tTMU tedavisinin sağladığı terapötik faydayı ayırt etmeye yardımcı olacaktır.. Tedavi sonrası: Tedavi sonrası ilaç değişiklikleri hakkında lüften doktorunuza/ psikiyatristinize danışın. İlaç kullanmayı bırakmak istiyorsanız şayet, doktorunuzun talimatlarını dinleyerek bunu tedrici olarak yapın, ilacınızı birden bire KESMEYİN.

İlerlemeniz, tedavi seyri boyunca takip edilecektir. Özellikle, verdiğiniz cevabı saptamak için, çeşitli medikal değerlendirme ölçeklerinden faydalanılır. Depresyon ve anksiyete seviyesini tespit etmek için Beck Depresyon Envanteri, Hamilton-17 İndeksi ve Hamilton Anksiyete ölçeği kullanılır. Ayrıca, uzman bir sağlık görevlisi düzenli olarak sizi güncellenmiş skorla¬rınızdan haberdar eder ve kişisel geribildirim vermeye teşvik eder. Hastaların çoğu, tedavinin ikinci haftası terapötik faydayı fark etme eğilimindedir.

tTMU tedavi prosedürünün her üç fazıyla da bir doktor ilgilenir.(Prosedür öncesi konsültasyon, tTMU tedavisinin tatbiki ve idame bakım). Ayrıca, tTMU tedavisi, uzman doktor sorumluluğunda, medikal bir teknisyen tarafından uygulanır. NPİSTANBUL'da çalışan doktor ve medikal teknisyenlerin hepsi tTMU tedavisinin tüm yönleri hakkında eğitilmiştir. Doktor ve medikal teknisyenlerimiz oldukça iyi eğitimli ve yetkin oldukları halde, tTMU tedavi sonlanımınız bireysel faktörlere, sizin tedaviye nasıl yanıt verdiğinize de bağlıdır. Sizinle yakından ilgilenilecek ve doktorunuz kaliteli bakım görmenizi ve çok yönlü sonuç almanızı sağlayacaktır. Ayrıca depresif hastalığınıza, medikal öykünüze aşina olan ve tedavi sonrası sizinle ilgilenmeyi sürdürecek olan kendi doktorunuza/psikiyatristinize başvurmanızı öneririz.

 • Hafif Baş ağrısı: Hastaların sadece onda birinde görülür. Bu durum kafa derisindeki kasların uyarımından kaynaklanır. Tipik olarak, baş ağrısı, bir kaç saat içerisinde veya bir doz ağrı kesici ile geçer..
 • Uyku bozukluğu
 • Tedavi sonrası enerjide azalma/artma
 • B12 uyguladığımız 30.000 seansın üçünde nöbet gözlemledik. Tedavi riskleri prosedür öncesi bütünüyle ele alınır. Prosedür öncesi uygun tarama sayesinde, tıbbi açıdan uygun olduğu takdirde tedaviye devam edileceği garanti edilmiş olur. Ayrıca, prosedür sonrası takip, potansiyel yan etki ve komplikasyonları teşhis etmeye yardımcı olur.

NPİSTANBUL size tedavi öncesi olabildiğince fazla bilgi vermeye çalışır. Bu bilgiler tedavi sırasında olabilecekler konusunda hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Olgu anlatımları bölümümüze bakarak, MindCare'e yazılmış gerçek hasta mektuplarından alıntıları okuyabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen NPİSTANBUL kadromuzla temas kurun.

tTMU tedavi prosedürünün kendisi acısızdır. Anesteziye gerek yoktur ve prosedür invazif değildir. Tedavi esnasında kullanılan tek alet tTMU makinesi ve saçlı deriye yakın olarak tutulan bir alettir. Tedavi sırasında veya tedaviden kısa bir süre sonra acıma veya yanma benzeri bir his duyabilirsiniz veya kafa derinizdeki kaslarda bir parça gerginlik olabilir. Bu normaldir ve hafif bir baş ağrısına yol açabilir. Hastaların çoğu bir kaç saat içerisinde veya bir doz Tilenol alınca rahatlar.

Genellikle, tTMU tedavisi iki evreden oluşur: Akut tedavi ve idame tedavi. Yeni hastalara 2-3 haftalık bir zaman periyodu boyunca 20-30 ardışık tedavi seansından oluşan, Akut tedavi uygulanır.. Akut tedavinin bu ilk evresini takiben, aldığınız sonuçlara bağlı olarak, her 5-12 ayda bir, idame tedavi seansları gerekebilir. Bir doktor durumunuzu sizinle görüşecek ve ilk akut tedavi seanslarınızı takiben idame tedavi ihtiyacınızı belirleyecektir.

Ortalama olarak, hastalar yaklaşık 8-12 ay sonra idame tedavi için geri gelirler. Bu zaman dilimi her hasta için değişir. Şiddetli depresyondan muztarip hastaların birkaç ay sonra tedaviye geri dönmesi gerekebilir, buna karşılık üç sene sonra idame tedaviye gelen hastalarımız da mevcuttur, idame tedavi uygulaması ortalama olarak, başlangıçta tamamlanmış tTMU tedavi seans sayısının yarısını gerektirir. Depresyon semptomlarının nüks ettiğini düşünen hastaların bizimle hemen temas kurmalarını istiyoruz.

Başlangıç konsültasyonunuz sırasında, bir doktor medikal öykünüzü gözden geçirecek, prosedürü açıklayacak ve tTMU tedavisi için uygun bir aday olup olmadığınızı belirleyecektir. Prosedürün sizin için uygun olup olmadığına karar vermeniz için sorularıza cevap yerecektir. Başlangıç konsültasyonunuz yaklaşık 30-60 dk sürer. Her tTMU tedavi randevusu yaklaşık 10-30 dk sürer. Her seansın ardından, tedavi deneyimizini doktorunuzla tartışabilirsiniz. Tedavi seansları arasında en az yarım saatlik bir ara söz konusudur.

NPİSTANBUL kaliteli hasta bakımı sunmayı hedefler. Bu arada hastaların alım gücüne yönelik hizmet sunmak önemlidir. Her ne kadar tTMU kullanımıyla ilgili önemli bir araştırma mevcut olsa da ve kullanılan gereçler dünya medikal alet kapsamında değerlendirilse de, bu tıp camiasında yeni bir tedavi tarzıdır. Halihazırda, Kanada'daki en büyük genişletilmiş sigorta sağlayıcılarının bü¬yük bir çoğunluğu bu tedaviyi vaka bazında karşılamaktadır. Ancak Türkiye'de hiçbir sigorta sağlayıcı tedaviyi karşılamamaktadır.
 

NPİSTANBUL BEYİN HASTANESİ

Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:18 34768 Ümraniye / İSTANBUL (TEM Yolu Ümraniye Kavşağı)
T: +90 216 633 0 633
F: +90 216 634 1 250
Kroki

NPETİLER POLİKLİNİĞİ

Nispetiye Cad. No: 19 Etiler 34330 Beşiktaş / İSTANBUL
T: +90 212 270 12 92
F: +90 212 270 17 19
Kroki

NPFENERYOLU POLİKLİNİĞİ

Ahmet Mithat Efendi Cad. No:17 (Bağdat Cad. Sahil Yolu Kalamış Mevkii) 34726 Fenerbahçe - Kadıköy ISTANBUL
T: +90 216 418 15 00
F: +90 216 418 15 30
Kroki

NPALTUNİZADE POLİKLİNİĞİ

Altunizade Mh. Mahir İz Cd.
No:23 PK:34674
Üsküdar / İstanbul / Türkiye
T: +90 216 400 22 55
F: +90 216 474 12 56
Kroki
 

Sosyal Sorumluluk Çalışmalarımız